Friedrich stays in Neubrandenburg, May 1–July 13 1809